فایل های دسته بندی علوم پزشکی - صفحه 1

فیزیولوژی کلیات سیستم عصبی به همراه توضیحات صوتی

اعمال کلی سیستم عصبی که عبارتند از دریافت سیگنالهای حسی ، پردازش اطلاعات و رفتار است توضیح داده شده است . همچنین ساختار نورون ها، تعریف سیناپس و انواع آن ،مراحل انتقال پیام عصبی در سیناپس شیمیایی، عوامل موثر بر انتقال پیام عصبی در سیناپس شیمیایی و خستگی سیناپسی عنوان شده است.

قیمت : 15,979 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فیزیولوژی انسولین ، گلوکاگون و دیابت شیرین(فصل 79 گایتون)به همراه توضیح صوتی

در این پاور پوینت به همراه توضیح صدادار تلاش شده تا نقش فیزیولوژیکی هورمونهای انسولین و گلوکاگون در متابولیسم مواد و کنترل قند خون به صورت کامل توضیح داده شو

قیمت : 26,330 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بوتولیسم چیست؟

پاورپوینت بوتولیسم چیست؟

قیمت : 34,797 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بروسلوز چیست؟

پاورپوینت بروسلوز چیست؟

قیمت : 23,507 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه مداخله ای رفتاری در بی اختیاری ادراری و مدفوعی

پاورپوینت برنامه مداخله ای رفتاری در بی اختیاری ادراری و مدفوعی

قیمت : 19,742 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

پاورپوینت برنامه كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

قیمت : 24,447 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت

پاورپوینت برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت

قیمت : 19,742 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه ریزی و مدیریت خدمات بهداشتی

پاورپوینت برنامه ریزی و مدیریت خدمات بهداشتی

قیمت : 19,742 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه ثبت سرطان

پاورپوینت برنامه ثبت سرطان

قیمت : 25,467 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی