فایل های دسته بندی دانش آموزی - صفحه 1

عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی جهت های جغرافیایی

عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی جهت های جغرافیایی - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏.........

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی درس بخوانیم

عنوان درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی درس بخوانیم - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏........... ‏اداره کل آ...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی سرودی برای پاکی

عنوان درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی سرودی برای پاکی - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏........... ‏ادا...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان درس پژوهیعلوم پنجم ابتدایی زمین لرزه

عنوان درس پژوهیعلوم پنجم ابتدایی زمین لرزه - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏........... ‏اداره کل آموز...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان درس پژوهیعلوم پنجم ابتدایی تاریخچه زمین و خاک زندگی بخش

عنوان درس پژوهیعلوم پنجم ابتدایی تاریخچه زمین و خاک زندگی بخش - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏..........

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی ناهمواریهای ایران

عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی ناهمواریهای ایران - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏.........

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی انسان نخستین

عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی انسان نخستین - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏........

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد

عنوان درس پژوهیتعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏....

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عنوان درس پژوهی پایه اول دبستان زمین خانه سنگی ما

عنوان درس پژوهی پایه اول دبستان زمین خانه سنگی ما - ‏جمهوری اسلامی ایران ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره کل آموزش و پرورش استان ‏........... ‏اداره ...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی